پودر تنه کار سیمبن

در جوش‌کاری نقره و یا برنج، به منظور پاک‌سازی سطح اتصال و ایجاد اتصال جوشی محکم از پودر تنه‌کار استفاده می‌شود. استفاده از این پودر باعث می‌شود تا سطح جوش‌کاری تمیز شده، از اکسیداسیون جلوگیری شود و سیم جوش ذوب شده جریان روانتری را بر روی قطعه داشته باشد.

فیلتر