خازن استارت

خازن قطعه‌ای است، که الکتریسیته را در خود ذخیره کرده و در موقع لزوم تخلیه می‌کند. در کمپرسور هنگام شروع به کار یا استارت، انرژی زیادی نیاز است. به همین جهت از خازن استارت استفاده می‌شود. خازن استارت در هنگام شروع به کار با تخلیه الکتریسیته ذخیره شده در خود به راه‌اندازی کمپرسور کمک کرده و سپس از مدار خارج می‌شود. ظرفیت خازن بر حسب میکروفار بیان می‌شود، که باید متناسب با توان کمپرسور و مشخصات الکرتریکی آن به درستی انتخاب شود تا باعث بروز مشکل نشود.

فیلتر