کر درایر کستل

کر درایر صافی مورد استفاده در داخل پوسته کر درایر است. از کر درایر به منظور جمع‌آوری و جذب رطوبت، اسید و مواد خارجی موجود در مبرد سیکل استفاده می‌شود. از ویژگی‌های کر درایر می‌توان به مواردی از جمله قابلیت سازگاری با انواع مبردها، ظرفیت بالای جذب روطبت و اسید و قابلیت جمع‌آوری ناخالصی‌های اشاره کرد.

فیلتر