واتر ولو کستل

واتر ولو یا شیر تنظیم جریان آب، به منظور کنترل جریان آب تغذیه در کندانسور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این شیر به منظور جلوگیری از  افزایش یا کاهش شدید فشار ناشی از تغییر ظرفیت خصوصاً در ابتدای شروع به کار سیسیتم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیر محصول شرکت کستل ایتالیا می‌باشد.

فیلتر