روغن ویتال 

 • 1,800,000 ریال

  روغن 4 لیتری (معدنی)4GS ویتال کانادا متناسب با گاز های( R290.R600a.R717.R11,R12,R13,R131b1,R113,R114,R500,R502,R503.R22,R123,R124,R401a,R402,R403b,R406a,R408a,R409a)

  1,800,000 ریال
 • 1,800,000 ریال

  روغن 4 لیتری (معدنی)3GS ویتال کانادا متناسب با گاز های( R290.R600a.R717.R11,R12,R13,R131b1,R113,R114,R500,R502,R503.R22,R123,R124,R401a,R402b,R403b,R406a,R408a,R409a)

  1,800,000 ریال
 • 5,600,000 ریال

  روغن 4 لیتری (پلی ال استر) SL100 ویتال کانادا متناسب با گاز های(R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a .R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503.R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, R407c, R410a, R507, R508 )

  5,600,000 ریال