گیت ورود/خروج 

  • 9,300,000 ریال

    گیت ورودی و خروجی برای نظم بخشیدن به ورود و خروجو همچنین هدایت مراجعه کنندهبه داخل یا خارج اماکن مختلف از گیت های ورود و خروج استفاده می شود.

    9,300,000 ریال
  • 13,800,000 ریال

    گیت ورودی و خروجی برای نظم بخشیدن به ورود و خروجو همچنین هدایت مراجعه کنندهبه داخل یا خارج اماکن مختلف از گیت های ورود و خروج استفاده می شود.

    13,800,000 ریال